top

진료시간

진료 시간안내

* 초진은 진료예약이 되지 않으나 접수시간내에 오시면 당일 진료 가능합니다.

구분 접수시간
월~금 08:30 ~ 17:00
토요일 08:30 ~ 12:00
점심시간 12:00 ~ 13:00
일요일 및 공휴일 휴진

진료 일정표

진료과목 의료진
정형외과1 이희종 원장 O O O O O O
정형외과2 공봉영 과장 O O O O O O
외과 김정하 과장 O O O O O O
내과1 김원민 과장 O O O O O O
내과2 김종택 과장 O O O O O O
내과3 손동준 과장 O O O O O O
정신건강의학과 나 철 센터장 O O O O 휴진
통증의학과 김 현 과장 O O O O O O